GentofteQuilterne

Vedtægter

Vedtægter for GentofteQuilterne.


1. Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Gentoftequilterne

Foreningens hjemsted er i Gentofte Kommune

Foreningens formål er gensidig inspiration og udvikling i patchwork, applikation og tekstile billeder med videre.

2. Medlemmer

Enhver, som er godkendt af bestyrelsen, har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Kontingent skal være betalt inden udgangen af oktober måned.

Nye medlemmer skal være medlem af Dansk Patchworkforening.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles pr. e-mail og ved almindeligt brev til de medlemmer, som ikke har mail, senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)   Valg af dirigent

2)   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3)   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4)   Fastsættelse af kontingent

5)   Eventuelle forslag

6)   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7)   Valg af revisor

8)   Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4. Ekstraordinær generalforsamling

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når ¼ af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til en indsendt dagsorden. Indsendelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

5. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, er den resterende bestyrelse selvsupplerende blandt foreningens medlemmer.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

6. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

7. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens nettoformue skal i så fald udloddes til de på udlodningstidspunktet værende medlemmer i forhold til den tid, de har været medlemmer af denne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. juli 2002.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen 28. marts 2007 er indført.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2011 er indført.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2014 er indført.